Towarowa 21, 84-230 Rumia

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

Język angielski – zajęcia mają formę zabawy, nauka nie jest nudna i dziecko radośnie bierze w niej udział. Dzieci uczą się najefektywniej, kiedy po prostu dobrze się bawią i kiedy są zainteresowane, zaintrygowane tematem. W czasie różnego rodzaju aktywności nauczyciel stara się rozbudzić w dzieciach ciekawość do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności językowych. Poprzez wykorzystanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych dzieci poznają słowa z najbliższego otoczenia, z zakresu codziennych czynności i bliskich dzieciom tematom.

Gimnastyka korekcyjna – jest formą ćwiczeń fizycznych. Ma na celu skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu jak najbardziej prawidłowego. Najlepszym sposobem by zapobiegać wadom postawy to dostarczenie dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej i wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Gimnastyka ma rozbudzać u dzieci zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w życiu i będzie owocować zdrowiem i sprawnością w dorosłym życiu.

Rytmika – jest to metoda wychowania muzycznego dzieci. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

Dogoterapia – od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dowiedziono, że samo przebywanie z nimi wpływa pozytywnie na naszą psychikę i układ odpornościowy. Kontakt ze zwierzęciem działa motywująco, dyscyplinująco i uspokajająco. Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze zwierzęciem, ale przełamują lęki, nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarte. Pies staje się przyjacielem dziecka, zdolnym do wywołania spontanicznego uśmiechu. Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, daje dużo radości i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia i nie osądza, kocha nas za to, że jesteśmy bez względu na nasze sukcesy i porażki.

Zajęcia i opieka psychologa – Dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Dzięki niej możliwe jest rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka, jak również odpowiednio wcześnie podejmowanie działań wyrównujących deficyty wynikające z nieharmonijnego rozwoju. Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają głownie na celu wsparcie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka. Dzięki udziale w nich dzieci uczą się akceptowania wielu zasad życia społecznego, jak również rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób. Potrafią również wyrażać je w społecznie akceptowalny sposób.

Terapia logopedyczna – są to zajęcia polegające na podjęciu kompleksowych zamierzonych działań ukierunkowanych na usunięciu wszelkich trudności procesu porozumiewania się. Metody dopasowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz poznawczych każdego podopiecznego.
Trening umiejętności społecznych (TUS) –
Terapia behawioralna –

Integracja sensoryczna – Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Adekwatna integracja odebranych informacji jest podstawą normalnego uczenia się, ma wpływ na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Ten rodzaj terapii znajduje coraz więcej zwolenników doceniających jej pozytywny wpływ na rozwój dziecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przygotowanej sali integracji sensorycznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt i atrakcyjne dla dzieci zabawki..

Large group of kids play with modeling clay in day care centre

Terapia ręki – to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia te oparte są na zabawach i ćwiczeniach rozmachowych, manualnych i ruchów precyzyjnych.–

Fizjoterapia – zajęcia prowadzone są w sali wyposażonej w różnorodny sprzęt, a ich celem jest nie tylko korekcja zaistniałych wad postawy, ale również kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która służy zdrowiu i dostarcza wiele radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Celem głównym działań fizjoterapeuty jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie dziecka,
możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i sprawności w naturalnym środowisku, w
zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym..

fizjoterapia-przedszkole-rumia600

Zajęcia rewalidacyjne – zajęcia te prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem tych zajęć jest odnalezienie mocnych stron dziecka i na ich podstawie rozwijanie stref deficytowych. Podczas zajęć dziecko rozwija również swoje zainteresowania. Poprzez indywidualną prace z dzieckiem budowane jest u niego poczucie wiary we własne możliwości, wzmacniane są pozytywne nawyki i zachowania, a niewłaściwe są niwelowane.