Towarowa 21, 84-230 Rumia

Zajęcia indywidualne

Integracja

W Krainie Bajek jest miejsce dla każdego dziecka. Skupiamy się na integracji dzieci zdrowich i niepełnosprawnych, co przynosi korzyści dla obu stron oraz rodziców.

Zdrowe dzieci

Integracja jest nieodłącznym elementem kształtowania młodego człowieka, ma wiele zalet:
  • Dziecko od najmłodszych lat ma szansę podejmować różnorakie role, m.in. rodzinne, kulturalne a nawet zawodowe
  • Otwiera szerokie horyzonty
  • Nie nabywa ograniczeń, zdobywa natomiast pewność siebie, uczy się radzić sobie w każdej życiowej sytuacji
  • Uczy się tolerancji, empatii, równości

Niepełnosprawne dzieci

Korzyści płynące z integracji dla dzieci nipełnosprawnych są niepodważalne
  • Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie wpływają na swój rozwój
  • Naturalność tych relacji sprawia, że dzieci niepełnosprawne stają się bardziej pewne siebie
  • Integracja w grupie rówieśniczej pozwala dzieciom niepełnosprawnym czerpać wzorce zachowań od dzieci zdrowych, stanowi swojaki szablon, do którego chętnie i z powodzeniem dążą.

Fizjoterapia

Zajęcia prowadzone są w sali wyposażonej w różnorodny sprzęt, a ich celem jest nie tylko korekcja zaistniałych wad postawy, ale również kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która służy zdrowiu i dostarcza wiele radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka. Celem głównym działań fizjoterapeuty jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie dziecka, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i sprawności w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

fizjoterapia-przedszkole-rumia600

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

psycholog-przedszkole-rumia-s

Dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Dzięki niej możliwe jest rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka, jak również odpowiednio wcześnie podejmowanie działań wyrównujących deficyty wynikające z nieharmonijnego rozwoju. Zajęcia prowadzone w przedszkolu przez psychologa mają głownie na celu wsparcie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka. Dzięki udziale w nich dzieci uczą się akceptowania wielu zasad życia społecznego, jak również rozpoznawać i akceptować emocje własne i innych osób. Potrafią również wyrażać je w społecznie akceptowalny sposób.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia polegające na podjęciu kompleksowych zamierzonych działań ukierunkowanych na usunięciu wszelkich trudności procesu porozumiewania się. Metody dopasowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz poznawczych każdego podopiecznego.

logopeda-s

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Zajęcia te prowadzone są z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem tych zajęć jest odnalezienie mocnych stron dziecka i na ich podstawie rozwijanie stref deficytowych. Podczas zajęć dziecko rozwija również swoje zainteresowania. Poprzez indywidualną prace z dzieckiem budowane jest u niego poczucie wiary we własne możliwości, wzmacniane są pozytywne nawyki i zachowania, a niewłaściwe są niwelowane.

TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapia behawioralna ,,Człowiek zewnątrzsterowany,, -Terapia behawioralna wywodzi się z behawioryzmu, czyli nurtu psychologicznego, który został opracowany w oparciu o prawa uczenia oraz warunkowania. Każdy człowiek, rodząc się, jest wyposażony w mechanizmy pozwalające mu na naukę nowych zachowań, czyli umiejętności pozwalających na przetrwanie. Duży wpływ na ludzkie postępowanie ma środowisko, w którym się żyje, oraz wychowanie rodziców. Jednakże w toku rozwoju można zmieniać wyuczone schematy. Dzieje się to głównie poprzez warunkowanie instrumentalne, czyli działanie poprzez wzmacnianie pożądanych zachowań dziecka w celu wytworzenia w nim wewnętrznej motywacji. Terapia behawioralna poprawia jakość życia osób dotkniętych autyzmem, a co najważniejsze posiada największe poparcie naukowe o czym informuje raport Narodowego Centrum Autyzmu (National Autism Center).

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Umiejętności Społeczne stanowią podstawowe zdolności oraz umiejętności potrzebne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaliczają do nich można zarówno zdolności wykonawcze, które pozwalają na swobodne poruszanie się w środowisku społecznym jak również umiejętności inter- i intra-personalne.
Właśnie dzięki tym umiejętnością uwarunkowany jest właściwy kontakt interpersonalny, nawiązywanie relacji społecznych oraz prawidłowe rozumienie potrzeb własnych i innych ludzi.
TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, a dzięki pracy w małej grupie można przećwiczyć i utrwalić nowe umiejętności w bezpiecznym środowisku.
Podczas Treningu Umiejętności społecznych ćwiczone są takie umiejętności jak np.: percepcja społeczna, wchodzenie w role społeczne, analiza i reakcja w sytuacjach społecznych, koncentracja, komunikacja werbalna i niewerbalna. Stosowane są w tym celu m.in.: odgrywanie scenek, modelowanie zachowań i emocji, ćwiczenia plastyczne i logiczne oraz gry, które wymagają koncentracji i inne.
Warto jednak pamiętać, że aby trening umiejętności społecznych był skuteczny, musi on być spójny z sytuacjami, z którymi osoba styka się codziennie.

TERAPIA RĘKI

To przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Terapia ręki to również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Głównym celem terapii ręki jest osiągnięcie samodzielności w zakresie podstawowych czynności życia codziennego oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki. Zajęcia te oparte są na zabawach i ćwiczeniach rozmachowych, manualnych i ruchów precyzyjnych.

DOGOTERAPIA

Od dawna wiadomo, że zwierzęta mają pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Dowiedziono, że samo przebywanie z nimi wpływa pozytywnie na naszą psychikę i układ odpornościowy. Kontakt ze zwierzęciem działa motywująco, dyscyplinująco i uspokajająco. Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze zwierzęciem, ale przełamują lęki, nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarte. Pies staje się przyjacielem dziecka, zdolnym do wywołania spontanicznego uśmiechu. Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, daje dużo radości i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia i nie osądza, kocha nas za to, że jesteśmy bez względu na nasze sukcesy i porażki.